Cơ cấu tổ chức & nhân sự

Cơ cấu tổ chức & nhân sự

Các Phòng Ban:

1. Phòng Kế toán - Quản Trị

Chức năng: Quản trị hành chánh - nhân sự, thanh khoản công nợ với khách hàng và đối tác

2. Ban Kế hoạch - Kỹ Thuật

Chức năng: 

- Lập kế hoạch hàng tháng, quý, năm theo chỉ đạo của Ban Lãnh Đạo, cung ứng đầy đủ vật tư, thiết bị, hóa chất và các dịch vụ phục vụ cho sản xuất của Nhà máy, lập báo cáo tình hình sản xuất, tiêu hao nguyên liệu, hóa chất định kỳ.

- Kiểm tra, giám sát, phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện khắc phục xử lý sự cố, nghiên cứu và đề xuất các giải pháp đảm bảo an toàn cấp nước, nâng cao chất lượng nước sạch sản xuất và tiết kiệm chi phí sản xuất.

3. Ban Vận Hành

Chức năng:

- Giám sát và điều khiển tình trạng hoạt động của tất cả máy móc thiết bị, công trình xử lý nước trong nhà máy, phối hợp trao đổi thông tin với các bộ phận có liên quan đảm bảo hoạt động sản xuất hiệu quả, an toàn và liên tục. Báo cáo tình hình hoạt động và sản lượng nước thô tiếp nhận và nước sạch sản xuất hàng ngày.

4. Phòng Thí Nghiệm

Chức năng: 

- Kiểm tra chất lượng nước thô, nước sạch và nước trong dây chuyền xử lý của nhà máy, làm các thí nghiệm xác định chất lượng và liều lượng tối ưu của các hóa chất sử dụng xử lý nước, phối hợp trao đổi thông tin với các bộ phận liên quan.

5. Ban Bảo Trì

Chức năng: 

- Lập và thực hiện kế hoạch kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng cho tất cả máy móc, thiết bị, công trình xử lý nước trong nhà máy và tuyến ống truyền tải nước thô. Phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện khắc phục sự cố đảm bảo Nhà máy hoạt động an toàn, liên tục.

Chia sẻ: