Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Ngày 11 tháng 5 năm 2022, tại Hội trường Độc Lập - Công ty Cổ Đầu Tư Nước Tân Hiệp - 64 Ấp Thới Tây 1, Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Nước Tân Hiệp được tổ chức với sự tham dự của 3 cổ đông đại diện cho 24.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 100% của tất cả cổ đông được mời tham dự Đại hội.

Trước khi đại hội diễn ra

Bà Hồ Thị Xuân, đại diện Ban Kiểm soát lên Báo cáo thẩm tra thành phần và tư cách cổ đông

Bà Phạm Minh Hồng - Chủ Tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Nước Tân Hiệp khai mạc Đại hội và thông qua chương trình Đại Hội

Năm 2021 trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và có tác động mạnh mẽ đến tình hình kinh tế, xã hội toàn cầu. Tuy nhiên, với sự nổ lực của Ban điều hành và tập thể nhân viên công ty cùng với sự thống nhất cao của quý vị Cổ đông, Công ty đã chủ động, kịp thời đề ra một số nghị quyết, kế hoạch hoạt động phù hợp nên đã góp phần giúp Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất năm 2021 và định hướng phát triển cho năm 2022, đây là điều kiện để công ty có thể tạo ra những bứt phát mạnh mẽ trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Thành - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nước Tân Hiệp báo cáo tình hình hoạt động sản xuất.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh - Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động.

Bà Phạm Minh Hồng thảo luận cùng các thành viên HĐQT.

Trên cơ sở những nội dung thảo luận và những mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp đã đề ra trong năm 2022, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kinh doanh chính trong năm 2022 như:

  • Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021.
  • Thông qua kế hoạch SXKD và phối lợi nhuận năm 2022.
  • Thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2021, kế hoạch thù lao năm 2022.
  • Lựa chọn công ty kiểm toán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính 2022.

Chia sẻ: