Hội đồng quản trị

09 January 2023 - Tin tức

Điều lệ công ty Cổ phần Đầu tư Nước Tân Hiệp

Điều lệ công ty Cổ phần Đầu tư Nước Tân Hiệp

12 May 2022 - Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

05 May 2021 - Hội đồng quản trị

Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư Nước Tân Hiệp

Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư Nước Tân Hiệp

11 May 2020 - Hội đồng quản trị

Đại hội cổ đông 2020

Đại hội cổ đông 2020

13 November 2019 - Hội đồng quản trị

Đại hội đồng Cổ đông 2019

Đại hội đồng Cổ đông 2019

13 November 2019 - Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông 2017

Đại hội đồng cổ đông 2017

13 November 2019 - Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông 2015

Đại hội đồng cổ đông 2015

13 November 2019 - Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông 2013

Đại hội đồng cổ đông 2013